ДСТУ 4805:2007
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНОМАТЕРІАЛИ ОБРОБЛЕНІ

 
 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008
Київ

ВИНОМАТЕРИАЛЫ ОБРАБОТАННЫЕ. Технические условия.

TREATED WINE MATERIALS. Specifications.

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.
Цей стандарт поширюється на виноматеріали оброблені - продукти первинної переробки винограду, які призначені для виготовлення вин, що не містять діоксид вуглецю (вин тихих), вин газованих та напоїв.
Обов’язкові вимоги до якості продукції, дотримання яких гарантує безпеку для життя і здоров’я населення та забезпечує охорону довкілля, викладені в 5.1.1; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5; розділах 6, 7, 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови
ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення
ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення
ДСТУ 3240-95 Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення . Основоположення
ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови
ДСТУ 4112.1-2002 Вина і виноматеріали. Визначання густини та відносної густини за температури 20 °С. Контрольний метод
ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод
ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлюваних сахарів. Контрольний метод
ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод
ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду сірки
ДСТУ 4112.30:2003 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод
ДСТУ 4112.31:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді
ДСТУ 4112.32:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію
ДСТУ 4112.34:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку
ДСТУ 4112.35:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю
ДСТУ 4393:2005 Вина. Загальні технічні умови
ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови
ДСТУ 4396:2005 Виноматеріали виноградні для закладки на витримку. Загальні технічні умови
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (СсБп. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка (ССБП. Електрообладнання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)
ГОСТ 12.3.002-76 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)
ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні й сухотарні. Технічні умови)
ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, які встановлюються на автотранспортні засоби. Загальні технічні умови)
ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)
ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали й коньяки, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання цукрів)
ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)
ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)
ГОСТ 14136-75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения относительной плотности (Вина й виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)
ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти. Правила приймання й методи відбору проб)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)
ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання титрованих кислот)
ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали й коньячні спирти. Метод визначання вільної й загальної сірчистої кислоти)
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина й продукти харчові. Метод визначання ртуті)
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання миш’яку)
ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина й продукти харчові. Методи визначання міді)
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина й продукти харчові. Методи визначання свинцю)
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина й продукти харчові. Методи визначання кадмію)
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання цинку)
ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.
У цьому стандарті використовують терміни та визначення згідно з ДСТУ 2163, ДСТУ 2164 та чинним законодавством України [1].

4 КЛАСИФІКАЦІЯ.
4.1 До виноматеріалів оброблених відносять продукти первинної переробки винограду, призначені для виготовлення вин тихих і газованих та напоїв, міцність яких набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення виноматеріалів кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового, які пройшли повний цикл технологічного обробляння і придатні для розливу після відпочинку і фільтрації або після доробки (у разі необхідності за схемами 2, 4, 5) згідно з технологічною інструкцією [2].
4.2 Виноматеріали оброблені поділяють на групи і типи відповідно до класифікації вин тихих.
4.3 Виноматеріали оброблені, які згідно з прототипом належать до традиційного типу і мають особливі смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної обробки (портвейнізації, мадеризації, хересування тощо згідно з таблицею 1 ДСТУ 4393 «Вина. Загальні технічні умови»), відносять до виноматеріалів спеціального типу.
4.4 Склад сировини і технологія виробництва виноматеріалів оброблених, призначених для виготовлення вин контрольованих найменувань, визначають технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.
4.5 Виноматеріали столові, виготовлені шляхом повного збродження цукрів сусла чи часткового бродіння, призупиненого із застосуванням фізичного або біотехнічного засобу, відносять до виноматеріалів натуральних. При цьому не використовують сторонні добавки будь-якого походження, за винятком речовин, дозволених у певних дозах для освітлення виноматеріалів та їх стабілізації.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ.
Виноматеріали оброблені повинні бути виготовлені відповідно до вимог цього стандарту з дотриманням санітарних норм та правил, згідно з технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.
Виноматеріали для експорту виробляють за цим стандартом або згідно з законодавством країни - імпортера.
5.1 Основні показники і характеристики
5.1.1 Виноматеріали оброблені повинні бути прозорими, здоровими, розливостійкими, мати смак, аромат (букет) та колір, властиві даному найменуванню виноматеріалів, без сторонніх тонів. Допускається легка опалесценція.
5.1.2 За фізико-хімічними показниками виноматеріали оброблені повинні відповідати вимогам таблиці 1.

Таблиця 1 - Фізико-хімічні показники виноматеріалів оброблених

Група і тип вино матеріалів Показники та методи контролювання
Об’ємна частка етило вого спирту, % Масова концентра ція цукрів, г/дм³ Масова концентра ція титрованих кислот у перера хунку на винну кислоту, г/дм³ Масова концентрація летких кислот у перерахунку на оцтову кислоту, г/дм³, не більше Масова концентра ція сірчистої кислоти (загальної /вільної), мг/дм³, не більше Масова концентрація приведеного екстракту, г/дм³, не менше
Згідно з ДСТУ 4112.3 або ГОСТ 13191 Згідно з ДСТУ 4112.5 або ГОСТ 13192 Згідно з ГОСТ 14252 Згідно з ДСТУ 4112.14 або ГОСТ 13193 Згідно з ДСТУ 4112.25 або ГОСТ 14351 Згідно з ГОСТ 14251
Столові:
Сухі:
      Білі і рожеві Червоні   Білі Рожеві і червоні
марочні 10,0-14,0 Не більше 3 5-8 0,8 1 200/20 16 17
молоді 9,5-14,0 Те саме 5-8 0,8 1 200/20 15 15
ординарні 9,5-14,0 Те саме 5-8 0,8 1 200/20 15 15
в т.ч. хересні 11,0-14,0 Не більше 3 5-8 0,8 1 200/20 15  
спеціального типу 10,5-15,0 Те саме 5-8 0,8 1 200/20 15 15
Напівсухі 9,5-14,0 5-25 5-8 0,8 1 250/30 15 15
Напівсолодкі 9,5-13,5 30-80 5-8 0,8 1 250/30 15 15
Кріплені:             Ординарні білі Марочні
Міцні 14,0-20,0 2,0-110,0 3,0-7,0 0,8 1,0 200/20 14,0; 17,0
Десертні:             червоні  
солодкі 14,0-17,0 120,0-200,0 3,0-7,0 0,8 1,0 200/20 15,0 17,0
лікерні 12,0-17,0 210,0-300,0 3,0-7,0 0,8 1,0 200/20 16,0 17,0
5.1.3 Об’ємна частка етилового спирту, масові концентрації цукрів і титрованих кислот встановлюють для кожного виноматеріалу згідно з його використанням на конкретне найменування вина в межах, встановлених вимогами таблиці 1. Допустимі відхили від норм - згідно з таблицею 2.

Таблиця 2 - Відхили від норм за фізико-хімічними показниками виноматеріалів оброблених конкретних найменувань
Назва показника Значення
Об’ємна частка етилового спирту, % - 0,2
+ 0,5
Масова концентрація цукрів (за винятком сухих виноматеріалів), г/дм³ - 3,0
+ 5,0
Масова концентрація титрованих кислот, г/дм³ ± 1,0
У випадках, коли встановлені межі норм за об’ємною часткою етилового спирту, масовими концентраціями цукрів і титрованих кислот, відхили від цих меж не допускаються.
5.1.4 Вміст токсичних елементів у виноматеріалах оброблених не повинен перевищувати допустимі рівні згідно з МБТ № 5061 [3], відповідно з таблицею 3.

Таблиця 3 - Вміст токсичних елементів у виноматеріалах оброблених
Назва показника Допустимі рівні, мг/кг, не більше Методи контролювання
Вміст важких металів:
свинцю

0,300

Згідно з ДСТУ 4112.35 або ГОСТ 26932
кадмію 0,030 Згідно з ДСТУ 4112.32 або ГОСТ 26933
ртуті 0,005 Згідно з ГОСТ 26927
цинку 10,000 Згідно з ДСТУ 4112.34 або ГОСТ 26934
заліза 15,000 Згідно з ДСТУ 4112.30 або ГОСТ 26928, ГОСТ 13195
міді 5,000 Згідно з ДСТУ 4112.31 або ГОСТ 26931
Вміст миш’яку 0,200 Згідно з ГОСТ 26930
Примітка. Масова концентрація заліза для марочних виноматеріалів повинна бути (3,0-10,0) мг/кг, для ординарних виноматеріалів - (3,0-15,0) мг/кг. Для виноматеріалів, які не оброблялись жовтою кров’яною сіллю (ЖКС), нижня межа не встановлюється.
5.1.5 Вміст пестицидів і патуліну у винограді для виноматеріалів оброблених не повинен перевищувати гранично-допустимих концентрацій, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
Вміст радіонуклідів у виноматеріалах оброблених не повинен перевищувати допустимі рівні згідно з ГН 6.6.1.1-130 [4], відповідно до таблиці 4.

Таблиця 4 - Допустимі рівні радіонуклідів у виноматеріалах оброблених
Показник Допустимі рівні, Бк/кг Методи контролювання
137Cs 50 Згідно з ДСТУ 3240
90Sr 30 Згідно з ДСТУ 3240

5.1.6 У разі відвантажування оброблених виноматеріалів на експорт можуть встановлюватися додаткові показники згідно з умовами контракту.
5.2 Вимоги до сировини і матеріалів
5.2.1 Для виготовлення оброблених виноматеріалів використовують таку сировину і матеріали:
- виноград свіжий технічний - згідно з ДСТУ 2366 або заізюмлений (використання торгового ізюму забороняється);
- виноматеріали виноградні для закладки на витримку - згідно з ДСТУ 4396;
- містель (кріплене сусло) - згідно з чинними нормативними документами;
- купажні виноматеріали для виробництва хересу з об’ємною часткою етилового спирту до 50 %, виготовлені із сусла, сухого вина, або їх суміші згідно з чинними нормативними документами;
- сусло консервоване - згідно з чинними нормативними документами;
- кріоконцентрат виноградного соку - згідно з чинними нормативними документами;
- концентрати виноградного соку - згідно з чинними нормативними документами;
- кислоту лимонну моногідрат харчову - згідно з ДСТУ ГОСТ 908;
- чисту культуру дріжджів та молочнокислих бактерій згідно з чинними нормативними документами.
Для виготовлення містелю, купажних і кріплених виноматеріалів використовують спирт етиловий ректифікований згідно з ДСТУ 4221 та спирт етиловий ректифікований виноградний згідно з чинними нормативними документами.
Допоміжні освітлювальні та стабілізувальні матеріали - згідно з РД-01 [5].

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ.
6.1 Під час виробництва виноматеріалів оброблених необхідно керуватися вимогами правил техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до [6].
6.2 Технологічне обладнання для виробництва виноматеріалів оброблених згідно з ГОСТ 12.2.003, вимоги безпеки до виробничих процесів згідно з ГОСТ 12.3.002, пожежна безпека - згідно з ГОСТ 12.1.004.
6.3 Резервуари, технологічне обладнання, трубопроводи і зливно-наливні пристрої, пов’язані з прийманням, зберіганням і переміщенням оброблених виноматеріалів, повинні бути захищені від статичної електрики відповідно до [7]. Захисне заземлення від статичної електрики поєднують із заземленням електрообладнання згідно з ГОСТ 12.2.020.
6.4 Освітлення - згідно з СНиП ІІ-4 [8].
6.5 Охорона праці робітників забезпечується проведенням заходів згідно з ГОСТ 12.3.002.
6.6 Виробничі приміщення повинні бути обладнані вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [9].
6.7 Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях не повинні перевищувати 80 дБ згідно з ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037 [10].
6.8 Повітря робочої зони - згідно з ГОСТ 12.1.005.
6.9 Контроль за рівнем шуму на робочих місцях здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.050.
6.10 Мікроклімат виробничих приміщень - згідно з ДСН 3.3.6.042 [11].

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ.
7.1 Стічні води при виробництві оброблених виноматеріалів повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [12].
7.2 Контроль за викидом гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [13].
7.3 Охорону ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами забезпечують виконанням вимог згідно з СанПиН 42-128-4690 [14].

8 МАРКУВАННЯ.
8.1 Маркують транспортну тару відповідно до правил перевезення вантажів, які діють на конкретному виді транспорту.
8.2 Транспортне марковання здійснюють згідно з ГОСТ 14192 та чинної інструкції [15] з указівкою даних у супровідних документах, які характеризують продукцію:
- найменування підприємства, знак для товарів і послуг (за наявності) та код виробника;
- назва продукції;
- номер партії (у разі відвантажування виноматеріалів у цистернах);
- номер бочки (у разі відвантажування виноматеріалів у бочках);
- об’єм виноматеріалів у декалітрах (у разі відвантажування в цистернах);
- маса брутто в кілограмах або об’єм у декалітрах (у разі відвантажування в бочках);
- позначення цього стандарту;
- дата відвантаження.

9 ПАКУВАННЯ.
9.1 Виноматеріали оброблені заливають у залізничні цистерни - згідно з ДСТУ 3445, автоцистерни - згідно з ГОСТ 9218, дерев’яні бочки - згідно з ГОСТ 8777, титанові бочки та бочки для коньяку і вин - згідно з чинними нормативними документами.
9.2 Рівень заповнення транспортної тари встановлюють із врахуванням повного використання їх місткості (вантажопідіймальності) та об’ємного розширення виноматеріалів із розрахунком перепаду температур під час транспортування і зберігання.
9.3 Транспортна тара повинна бути виготовлена із матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для контакту з виноматеріалами, опечатана або опломбована.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.
10.1 Транспортування та зберігання виноматеріалів оброблених здійснюють всіма видами транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, чинними на відповідних видах транспорту.
10.2 Транспортування оброблених виноматеріалів здійснюють у залізничних цистернах згідно з ДСТУ 3445, автоцистернах - згідно з ГОСТ 9218, дерев’яних бочках - згідно з ГОСТ 8777, титанових бочках та бочках для коньяку і вин - згідно з чинними нормативними документами, які повинні бути чистими та без стороннього запаху.
10.3 Транспортна тара повинна бути закрита і запломбована підприємством-виробником.
10.4 Виноматеріали оброблені треба транспортувати та зберігати в місткостях, виготовлених з допустимих у виноробстві матеріалів чи з внутрішніми захисними покриттями, дозволеними центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України, які забезпечують умови зберігання.
10.5 Під час транспортування та зберігання виноматеріалів оброблених ординарних рекомендується дотримуватись таких температурних режимів:
- для столових виноматеріалів - не нижче ніж мінус 3 °С і не вище ніж 25 °С;
- для кріплених - не нижче мінус 6 °С і не вище 25 °С.
Під час перевезення марочних виноматеріалів необхідно дотримуватись температурного режиму від 0 °С до 20 °С. 10.6 Виноматеріали оброблені рекомендовано зберігати у затемнених приміщеннях за відносної вологості повітря не більше 85 %.

11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ.
11.1 Методи відбирання проб - згідно з ГОСТ 14137, підготовка проб для визначення вмісту токсичних елементів - згідно з ГОСТ 26929.
11.2 Фізико-хімічні показники виноматеріалів оброблених у кожній партії перевіряють згідно з ДСТУ 4112.1, ДСТУ 4112.3, ДСТУ 4112.5, ДСТУ 4112.14, ДСТУ 4112.25, ГОСТ 13191, ГОСТ 13192, ГОСТ 13193, ГОСТ 14136, ГОСТ 14251, ГОСТ 14252, ГОСТ 14351.
11.3 Вміст токсичних елементів визначають згідно з ДСТУ 4112.30, ДСТУ 4112.31, ДСТУ 4112.32, ДСТУ 4112.34, ДСТУ 4112.35, ГОСТ 13195, ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934.
11.4 Розливостійкість визначають згідно з [16].
11.5 Періодичність перевірки вмісту токсичних елементів встановлюють згідно з МР 4.4.4-108 [17].
11.6 Мікробіологічний контроль - згідно з ИК 10-04-05-40 [18].

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ.
12.1 Правила приймання - згідно з ГОСТ 14137.
12.2 Виноматеріали оброблені приймають партіями. Партією вважають відповідну кількість виноматеріалів, виготовлених одним підприємством, одного найменування, оформлених одним документом про якість із зазначенням органолептичних та фізико-хімічних характеристик продукції.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.
13.1 Підприємство-виробник несе відповідальність за відвантажені виноматеріали оброблені до приймання їх одержувачем за кількістю і якістю у разі дотримання необхідних умов транспортування і зберігання.
Гарантійний термін зберігання виноматеріалів оброблених встановлено:
- для столових виноматеріалів - 6 міс.;
- для кріплених виноматеріалів - 12 міс.

ДОДАТОК А (довідковий)

КОДИ ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ.

Таблиця А - Коди ДКПП (ДК 016)

Назва Код ДКПП
Виноматеріали оброблені 15.93.12
ДОДАТОК Б (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ.
[1] Закон України «Про виноград та виноградне вино», 16 червня 2005 року № 2662-IV, з доповненнями та змінами, 20.12.2005, № 3225-IV
[2] Технологическая инструкция по обработке виноматериалов и вин на предприятиях винодельческой промышленности (Технологічна інструкція з обробки виноматеріалів та вин на підприємствах виноробної промисловості), затверджена Міністерством харчової промисловості СРСР 17.11.67
[3] МБТ № 5061 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги й санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89
[4] ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs, 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні норми, затверджені наказом МОЗ України від 03.05.2006, № 256
[5] РД-01-1994 Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины (КД-01-1994 Перелік конструкційних, антикорозійних й допоміжних матеріалів, дозволених Мінздравом для застосування у виноробній промисловості України), затверджений ІВіВ «Магарач» 02.10.94
[6] Правила техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности (Правила техніки безпеки й виробничої санітарії у виноробній промисловості), затверджені Мінхарчопромом СРСР 30.12.80
[7] Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної й нафтопереробної промисловості), затверджені 31.01.72 Мінхімпромом і Міннафтохімпромом СРСР
[8] СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение (СНіП ІІ-4-79 Природне й штучне освітлення), затверджені Держбудом СРСР 27.06.79, № 100
[9] СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (СНіП 2.04.05-91 Опалення, вентиляція й кондиціонування повітря), затверджені Держбудом України 15.11.99, № 273
[10] ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 37
[11] ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.99, № 42
[12] СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Мінздравом СРСР 04.07.88, № 4630-88
[13] ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97, № 201
[14] СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территории населенных мест (СанПіН 42-126-4690-88 Санітарні правила і норми утримання території населених місць), затверджені Мінздравом СРСР 05.08.88, № 4690-88
[15] Инструкция о порядке транспортирования винопродукции в железнодорожных цистернах (Інструкція щодо порядку транспортування винопродукції у залізничних цистернах), затверджена МХП СРСР 27.04.72
[16] Сборник инструкций и положений по технохимическому и микробиологическому контролю в винодельческой промышленности (Збірник інструкцій і положень з технохімічного і мікробіологічного контролю у виноробній промисловості), затверджений Мінхарчопромом СРСР 19.12.67
[17] МР 4.4.4-108-2004 Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 02.07.04, № 329
[18] ИК 10-04-05-40-89 Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства (ІК 10-04-05-40-89 Інструкція з мікробіологічного контролю виноробного виробництва), затверджена 01.06.89 НПО напоїв і мінвод Мінагропрома СРСР.

 
 
 
 
 
 
 
 

Омар Хайям

 
 
 
 

Расул Гамзатов

 
 
 
 

Мирза Шафи Вазех

 
 

The Soviet Wines and BrandiesThe collection of wine and brandy labels of the Soviet Union is presented to your attention. It is also possible to find here the retail prices for wines and brandies ...

  • Анализ страниц сайта